ORGANISAATIO

Kuntotekniikka lähestyy kaikessa toiminnassaan rakennettua ympäristöä teknisen toimivuuden, kunnonhallinnan ja sitä kautta elinkaaren hallinnan lähtökohdista. Me ymmärrämme, että kiinteistöomaisuudella on rahallista arvoa ja mitä pienemmillä kustannuksilla arvo säilyy, sitä enemmän omistajalle ”jää viivan alle”. Kulut ovat sitä isommat, mitä myöhemmässä vaiheessa kuluminen tai vaurioitumien pysäytetään. Toimenpiteet ohjataan oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan!

Yrityksen perustajalla ja toimitusjohtajalla Jari Marjetalla on yli 20 vuoden kokemus geofysikaalisten mittausmenetelmien (erityisesti maatutka) käytöstä ja miltei 20 vuoden kokemus teiden ja katujen vaurioanalyyseistä Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi erityisosaamista löytyy katujen kuivatusanalyyseistä sekä muista kuivatukseen liittyvistä toimeksiannoista. Näin ollen yrityksen ensimmäinen päätuote painottui luontevasti infrapuolelle,  katujen kunnonhallinnan palveluihin.

Yrityksen perusajatuksena on kuitenkin ollut alusta saakka käsitellä poikkitieteellisesti kaikkea rakennettua omaisuutta – niin katu- ja tieverkkoa kuin kiinteistöjä ja vaikkapa jalkapallokenttääkin. Toiminnan kantavana periaatteena on se, että kaikelle rakennetulle omaisuudelle pätee samat teknisen toimivuuden ja fysikaalisten ominaisuuksien odotukset rakennetulle kokonaisuudelle. Niinpä toiminta laajeni kattamaan myös kiinteistötekniikan palveluita, liikkuen eri ainesosien rajapinnoilla ja syvemmälläkin.

Kiinteistötekniikan toimintasektorilla operoimme toiminta-ajatuksemme mukaisesti koko kiinteistöllä, liikkuen eri aines- ja rakenneosien rajapinnoilla ja syvemmälläkin. Kiinteistöomaisuus vaatii kunnossapitoa säilyttääkseen arvonsa, sekä toimivuuden ja käytettävyyden käyttötarkoituksensa mukaisesti. Maapohjasta huopakatteeseen, Kuntotekniikka Oy hallitsee kokonaisuuden yhteistyöverkkonsa tukemana.

Infratekniikan toimintasektorilla osaamisemme liittyy erityisesti katu- ja tieverkon kuntomittauksiin ja kunnonhallintaan. Toiminta kuntasektorilla, poliittisine päätäntämekanismeineen on meille erittäin tuttua. Me ymmärrämme kuntien yksilölliset olosuhteet ja muokkaamme aina omat tuotepakettimme vastaamaan todellista tarvetta.

 

TOIMINTA-AJATUS

Suomen Kuntotekniikka Oy on yritys, joka käsittelee poikkitieteellisesti rakennettua ympäristöämme. Olkoon kyseessä kiinteistön pesuhuone tai vaikkapa jalkapallokentän kuivatusrakenteet tai miksipä ei kadun vesijohtoverkko, kaikissa näissä pätee samat teknisen toimivuuden ja fysikaalisten ominaisuuksien odotukset rakennetulle kokonaisuudelle.

Suomen Kuntotekniikka Oy:n toiminta-ajatuksena on toimia eri tilaajaorganisaatioiden asiantuntijana ja/tai hankintapalvelukonsulttina. Kuntotekniikan tavoitteena on tuottaa omalla ammattitaidollaan kiinteistö- ja infratekniikan alueilla lisäarvoa ja säästöjä täsmällisillä ja tehokkailla menetelmillä. Kuntotekniikka tuo taloudellista hyötyä tullessaan.

 

MENESTYSTEKIJÄT

 • Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten huomioiminen
 • Asiakkaiden odotusten ylittäminen
 • Laadukkaalla toiminnalla luodaan toiminnalle jatkuvuutta
 • Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Työtyytyväisyys ja hyvä henki
 • Riittävät resurssit suhteessa työtilauksiin ja aikatauluihin
 • Uudet innovaatiot, ”taikuus tapahtuu mukavuusalueen ulkopuolella”
 • Keskittyminen asiantuntijatehtäviin, mittaukset ja mittalaitteet hankitaan vastaamaan tilaajan projektin tarpeita

 

LAADUNVARMISTUS

Projektitoiminnan laatukriteerien ydin on tuottaa tilaajalle arvokasta lisätietoa kaiken rakennetun omaisuuden hallinnasta. Projektit saatetaan alusta loppuun saakka hallitusti ja järjestelmällisesti, noudattaen Kuntotekniikan projektitoimintaohjeita. Projektien asiakirjahallinta huolehditaan sisäiselle palvelimelle erillisen asiakirjojen arkistointiohjeen mukaisesti.

Projektitoiminnassa panostetaan avoimeen viestintään ja tiedottamiseen. Poikkeamaraportti laaditaan, mikäli työn laatu ei täytä tilaajan lopputuotteelle asettamia vaatimuksia (tekninen poikkeama) tai työssä käytetyt menettelytavat eivät vastaa suunnitelmissa ilmoitettua (toiminnallinen poikkeama). Projekti päätetään hallitusti Kuntotekniikan projektienhallintasuunnitelman mukaisesti, jolloin tarkastetaan, että luovutettava tuote on laadukas ja vaatimustenmukainen.

Suomen Kuntotekniikalle on myönnetty RALA-sertifikaatti 16.12.2014. Sertifikaatti on myönnetty seuraaville toimialoille:

 • KUT, kuntoarviointi ja tutkimus (infra & kiinteistö)
 • RAK, rakennetekniikka (infra & kiinteistö)
 • VAT, valvonta ja tarkastus (infra & kiinteistö)Sertifikaatti on voimassa 31.12.2017 saakka.

RALA-sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys soveltaa määrittämiään toimintatapoja käytännössä. Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

 

ASIANTUNTIJAT

Toimitusjohtaja Jari Marjeta

Jari osallistuu käytännön työhön, johtaen infraliiketoimintasektorin projekteja ja on usein myös osallisena projektien toteuttamisessa. Jarilla on vahva osaaminen sekä infratekniikan että kiinteistöjen kuntotutkimuksista, kunnonhallinnasta ja uusien ratkaisujen löytämisestä. Jari hallitsee hankesuunnittelun, kilpailutuksen ja sopimusasiat.

 

 

Projektipäällikkö Antti Hirvonen

Antti on erikoistunut katuverkon kunnonhallintaan ja hallitsee elinkaariajattelun. Antti tuntee kuntapäätännän ja toimii projektipäällikkönä infratekniikan projekteissa sijoituspaikkanaan Turun toimipiste. Antti on myös tuottamamme Infraweb -kelipalvelun ideoija.

 

 

Projekti-insinööri Matti Molkoselkä

Matti toimii katujen kunnonhallinnan projekteissa projekti-insinöörinä, sijoituspaikkanaan Rovaniemen toimipiste. Matti osallistuu projektien käytännön toteutukseen, sekä rakentaa T&K hankkeissa tarvittavat prototyypit. Matilla on lisäksi kokemusta tien perusparannusurakoinnista ja hän hallitsee CAD-piirtämisen.

 

 

Projekti-insinööri Arttu Kantonen

Arttu toimii pääasiassa katujen kunnonhallinnan projekteissa projekti-insinöörinä, sijoituspaikkanaan Jyväskylän toimipiste. Kantonen työskentelee erilaisissa infraprojekteissa käytännön toteutuksessa, esimerkiksi Infraweb kelisensorien parissa ja väyläverkon kuntotutkimusten parissa, lisäksi Arttu opettelee maatutkatulkintaa ja toimii yrityksen Excel – ”guruna”.

 

 

Paikkatietoasiantuntija Ville Koivisto

Villen erityisosaamisalueena on paikkatietojärjestelmät ja erityisesti avoimen lähdekoodin ratkaisut. Hän on yrityksemme QGIS-pääkäyttäjä, karttatuotannon vastaava ja visualisoinnin erikoismies. Ville vastaa paikkatiedon hallinnasta ja kehittämisestä, niin yrityksen sisällä kuin asiakasprojekteissa.

 

 

Sovellusasiantuntija Keijo Kangas

Keijon erityisosaamisalueena on sovelluskehitys ja yleinen ohjelmistotekniikka. Keijon pääasiallinen vastuualue tuleekin olemaan Kuntotekniikan sovelluskehityksen ohjaus, substanssiin perehdytyksen jälkeen.